Osebe, ki delujejo pod vodstvom upravljavca

Pod vodstvom upravljavca do osebnih podatkov dostopajo v prvi vrsti zaposleni pri upravljavcu in druge osebe, ki so mu podrejene.

Zahteva, da »katerakoli oseba, ki ukrepa pod vodstvom upravljavca ali obdelovalca in ima dostop do osebnih podatkov, teh podatkov ne sme obdelati brez navodil upravljavca, razen če to od njega zahteva pravo Unije ali pravo države članice« nalaga tako zaposlenim, da se pri obdelavi osebnih podatkov strogo držijo navodil delodajalca in hkrati zavezuje delodajalca, da je sposoben izkazati, da je sprejel ustrezna navodila glede obdelave osebnih podatkov, ki jih pri njem izvajajo zaposleni in s temi pravili zaposlene tudi seznanil. Dopustna so le odstopanja, ki jih določi pravo Unije ali države članice, npr. za delovanje sindikata, sveta delavcev ali delavskih zaupnikov. Zaposleni nastopajo pri delodajalcu v dvojni vlogi. Po eni strani v imenu upravljavca obdelujejo osebne podatke (npr. vodja prodaje pripravlja sezname elektronskih naslovov strank za namen trženja izdelkov), po drugi strani pa tudi sami nastopajo kot posamezniki, o katerih delodajalec vodi zbirke osebnih podatkov. Z vidika delovanja v imenu upravljavca, morajo zaposleni s svojo izjavo potrditi, da so seznanjeni s politiko varstva osebnih podatkov, ki jo vodi podjetje – in se je lahko tudi držijo.

PRIPRAVITE AKCIJSKI NAČRT

Poskrbite, da so zaposleni in osebe, ki delujejo pod vašim vodstvom, seznanjene s politiko varstva osebnih podatkov pri vas (interni pravilnik o varnosti, pravilnik o videonadzoru, uporabi službenih kartic, pravila uporabe službenega telefona, politika čiste mize itd.)

Pridobite izjave zaposlenih in drugih oseb, ki delujejo vašim vodstvom, da so seznanjeni s pravili varstva osebnih podatkov, ki veljajo pri vas.