Dopustnost uporabe GPS sledilnih naprav pri zaposlenih - Upravljavec.si


  • 7 januarja, 2020

Lokacijski podatki prav gotovo predstavljajo eno od področij, kjer lahko uvajanje sodobnih informacijsko-komunikacijskih tehnologij za obdelavo le-teh prinese številne koristi. Obenem lahko ugotovimo, da obdelava lokacijskih podatkov še ni zaživela v polni meri. Z njimi je mogoče locirati, slediti in nadzorovati objekte, živali in ljudi, možnih uporab lokacijskih podatkov pa je zelo veliko. Vse pogosteje se uporablja med drugim za sledenje tovornjakov, delovnih strojev, taksijev in drugih službenih vozil.

Pri podaji mnenj o dopustnosti uporabe GPS sledilnih naprav z vidika varstva osebnih podatkov sta najpomembnejša naslednja elementa, ki ju upošteva IP:
• ocena sorazmernosti in
• zakonitost.

Uporaba sledilnih naprav s strani zaposlenih – bodisi da gre za naprave v vozilih, paketih ali celo na telesih zaposlenih – je sporna predvsem zaradi posega v pravice zaposlenih in možnosti neupravičenega in nesorazmernega sledenja zaposlenim s strani delodajalca, in sicer na podlagi osebnih podatkov o njihovih lokacijah. Takšno sledenje je zato lahko sorazmerno le takrat, »kadar istega namena, zaradi katerega se uvede sledenje, ni mogoče doseči z milejšimi ukrepi, ki ne posegajo v zasebnost, svobodo gibanja in dostojanstvo delavcev«.

Zakonodaja uporabe GPS sistemov ne ureja posebej, v kontekstu delovnih razmerij pa je treba upoštevati Priporočilo o varstvu osebnih podatkov v zvezi z zaposlovanjem (CM/Rec/2015/5), ki ga je 1. 4. 2015 sprejel Svet ministrov Sveta Evrope. Priporočilo glede uporabe opreme, ki razkriva lokacijo zaposlenih navaja, da se taka oprema lahko uporablja samo, če je nujna za dosego legitimnih ciljev in ne sme biti uporabljena samo z namenom nadzora zaposlenih – ta je lahko le posredna posledica legitimne uporabe z nameni varovanja premoženja, zdravja ali učinkovitega opravljanja dejavnosti. Delodajalci bi pri uporabi tovrstne opreme morali upoštevati varovalke iz načela 21 priporočila ter načeli minimizacije in sorazmernosti. Delodajalci bi prav tako morali uporabljati ustrezne interne postopke glede obdelave podatkov pri tovrstni opreme in vnaprej obvestiti posameznike o obdelavi (priporočilo št. 16).

Situacij, v katerih z uporabo GPS naprav lahko pride do posega v pravice posameznikov, je precej. Govorimo lahko o nadzoru občinskih redarjev, poštarjev in raznašalcev časopisov, taksistov, voznikih službenih vozil ipd. Posebej opozarjamo, da za zakonitost uporabe GPS ni zadostna (le) seznanitev zaposlenih. Seznanitev zaposlenih je zgolj dodatna dolžnost upravljavca, ki jo mora izpolniti, potem ko je predhodno že zagotovil, da je uporaba GPS sistema zakonita in sorazmerna.

(lokacijske točke) dekorativna slika

Primer: Uporaba GPS naprave za sledenje uporabe službenih vozil

Ključne točke:

• Podjetje želi v vsa službena vozila, tudi v tista, ki se uporabljajo za zasebne namene kot boniteta, vgraditi GPS sistem za sledenje vozilu. • Nameni: varnost in zaščita opreme ter dokumentov delodajalca, ki se nahajajo v navedenih vozilih, preprečevanje protipravnega odvzema vozila, varnost zaposlenih, določitev lokacije v primeru prometne nesreče.
• Pred uvedbo sistema je podjetje pripravilo ustrezen interni akt (pravilnik), ki določa razloge in postopke z navedenim sistemom.

Sorazmernost:

• Predvideno je sledenje službenim vozilom na splošno in ne samo določenim kategorijam vozil.
Sledenje vsem službenim vozilom, na splošno, ni sorazmerno in zato tudi ni dopustno. Uporaba GPS sledilne naprave bi lahko bila sorazmerna:
1. če se sistem sledenja vklopi zgolj, ko je to potrebno: pri bolj tveganih vožnjah ali pri vnaprej določenih službenih poteh, povezanih s posebnimi okoliščinami, ki bi utemeljevale uporabo sistema (npr. prevoz nevarnih snovi, premoženja visoke vrednosti ipd.), ko zaposleni vozilo parkira in s tem preneha njegov neposreden nadzor nad vozilom;
2. v kolikor se vozila morda uporabljajo tudi za zasebne namene, mora imeti zaposleni med zasebnimi vožnjami možnost izklopiti sistem z uporabo stikala (ključka), tudi če gre sicer za vožnjo, pri kateri je v skladu z zgornjima alinejama uporaba GPS sorazmerna.

Zakonitost:

Da bi bila uporaba GPS sistema v konkretnem primeru zakonita, bi morali biti izpolnjeni naslednji pogoji:
• Izpolnjeni (zgoraj navedeni) pogoji za sorazmernost;
• Pravna podlaga za obdelavo osebnih podatkov po 6(1)(b) točki Splošne uredbe v povezavi z 48. členom ZDR-1 in/ali po 6(1)(f) točki Splošne uredbe;
• Opredelitev delovanja, postopkov, zbranih podatkov, namenov, upravljavca in rokov hrambe (v internem aktu);
• Seznanitev zaposlenih z delovanje GPS sistema in s tem povezane obdelave osebnih podatkov.

Informacijski pooblaščenec je pripravil Smernice o uporabi GPS sledilnih naprav in varstvu osebnih podatkov, v katerih boste našli podrobnejše usmeritve glede sorazmernosti in zakonitosti uporabe GPS sledilnih naprav s stališča varstva osebnih podatkov na podlagi konkretnih primerov iz prakse Informacijskega pooblaščenca: https://www.ip-rs.si/fileadmin/user_upload/Pdf/smernice/GPS_smernice_net_.pdf/.