Mnenje IP glede prevezave telefonskih klicev na zasebne telefone zaposlenih - Upravljavec.si


  • 7 aprila, 2020

Datum: 30.03.2020

Naslov: Prevezava telefonskih klicev na zasebne telefone zaposlenih

Številka: 07120-1/2020/254

Vsebina: Delovna razmerja, Pravne podlage

Pravni akt: Mnenje

Informacijski pooblaščenec (v nadaljevanju: IP) je po e-pošti prejel zaprosilo za mnenje glede tega, ali je dopustno, da delodajalec telefonske klice (notranje klice, klice zunanjih institucij in klice strank) v času ukrepov (zaradi preprečitve širjenja korona virusa) preveže na zasebne telefone zaposlenih na podlagi njihovega pisnega soglasja za obdelavo podatka o zasebni telefonski številki. Delodajalec je glede varovanja osebnih podatkov delavca zavezan spoštovati določila 46. in 48. člena ZDR-1 ter Zakon o evidencah na področju dela in socialne varnosti, ki določa, katere evidence in podatke o delavcu lahko vodi. 

Na podlagi informacij, ki so bile posredovane, IP v nadaljevanju na podlagi 58. člena Uredbe (EU) 2016/679 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 27. aprila 2016 o varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov in o prostem pretoku takih podatkov ter razveljavitvi Direktive 95/46/ES (v nadaljevanju: Splošna uredba), 7. točke prvega odstavka 49. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov (Uradni list RS, št. 94/07, uradno prečiščeno besedilo, v nadaljevanju ZVOP-1) ter 2. člena Zakona o informacijskem pooblaščencu (Uradni list RS, št. 113/05, v nadaljevanju ZInfP) posreduje svoje neobvezno mnenje v zvezi z vprašanjem. Poudarjamo, da IP izven postopka inšpekcijskega nadzora oziroma drugega upravnega postopka konkretnih obdelav osebnih podatkov ne more presojati. 

Skladno z 48. členom Zakona o delovnih razmerjih (Uradni list RS, št. 21/13, 78/13 – popr., 47/15 – ZZSDT, 33/16 – PZ-F, 52/16, 15/17 – odl. US, 22/19 – ZPosS in 81/19, v nadaljevanju: ZDR-1) delodajalec obdeluje osebne podatke samo, če je to določeno s tem ali drugim zakonom ali če je to potrebno zaradi uresničevanja pravic in obveznosti iz delovnega razmerja ali v zvezi z delovnim razmerjem. Delo od doma je urejeno od 68. do 72. člena ZDR-1. Pravice, obveznosti in pogoji, ki so odvisni od narave dela na domu, se uredijo med delodajalcem in delavcem s pogodbo o zaposlitvi (drugi odstavek 69. člena ZDR-1). Med drugim morata dogovoriti tudi nadomestilo za uporabo službenih sredstev (glej prvi odstavek 70. člena ZDR-1). Nadalje pa lahko delodajalec odredi delo na domu tudi skladno s 169. členom ZDR-1, ki določa, da se v primerih naravnih ali drugih nesreč, če se taka nesreča pričakuje ali v drugih izjemnih okoliščinah, ko je ogroženo življenje in zdravje ljudi ali premoženje delodajalca, lahko vrsta ali kraj opravljanja dela, določenega s pogodbo o zaposlitvi, začasno spremenita tudi brez soglasja delavca, vendar le, dokler trajajo take okoliščine.

V kolikor bi torej delodajalec glede na izredne razmere odločil, da je dosegljivost določenega delavca preko telefona nujno potrebna zaradi opravljanja njegovih nalog (npr. zaradi dela s strankami), bi mu moral zagotoviti temu primerna delovna sredstva (npr. službeni telefon). Menimo pa, da lahko delavec da na voljo tudi svoja delovna sredstva (na primer preusmeritev na svoj mobilni telefon), če v to privoli, po dogovoru tudi s primerno odmero uporabnine. Delodajalec mora imeti za obdelavo zasebne telefonske številke zaposlenega ustrezno pravno podlago, na primer ustrezno privolitev (točka (a) prvega odstavka 6. člena Splošne uredbe), oz. se tako dogovorita s pogodbo o zaposlitvi (točka (b) prvega odstavka 6. člena Splošne uredbe), pri tem pa je treba upoštevati tudi načelo najmanjšega obsega podatkov (točka 1(c) 5. člena Splošne uredbe), kar pomeni, da se naj telefonska številka uporablja zgolj v obsegu, ki je nujno potreben za opravljanje nalog dela na domu. Pri tem opozarjamo, da se morajo osebni podatki zaposlenega (torej njegova zasebna telefonska številka) ob prenehanju izrednih okoliščin prenehati uporabljati in jih delodajalec brez ustrezne pravne podlage ne sme nadalje obdelovati oz. hraniti.

Nekatere odgovore glede obdelave zasebnih telefonskih številk s strani delodajalca si lahko preberete v že izdanem mnenju v podobni zadevi »Uporaba zasebnih telefonskih številk v službene namene«, mnenje št. 0712-1/2019/1109, z dne 10.5.2019. Prav tako pa je obravnavana tematika tudi del Smernic Varstvo osebnih podatkov v delovnih razmerjih, ki so dosegljive na https://www.ip-rs.si/publikacije/prirocniki-in-smernice/varstvo-osebnih-podatkov-v-delovnih-razmerjih/ v poglavju 1.1.

Glede vseh drugih vprašanj, ki se nanašajo na delo od doma, vam predlagamo, da se obrnete na resorno ministrstvo.

Aktualna mnenja in stališča IP v zvezi z varstvom osebnih podatkov v času epidemije koronavirusa (COVID-19) so dostopna na spletni strani: https://www.ip-rs.si/index.php?id=897. Do iskalnika mnenj, kjer so javno objavljena vsa mnenja IP, pa lahko dostopate prek povezave: https://www.ip-rs.si/vop/.