Mnenje IP glede razkritja podatkov o obolelem zaposlenem - Upravljavec.si


  • 7 aprila, 2020

Datum: 30.03.2020

Naslov: Razkritje podatkov o obolelem zaposlenem

Številka: 07121-1/2020/449

Vsebina: Delovna razmerja, Posebne vrste, Pravne podlage

Pravni akt: Mnenje

Informacijski pooblaščenec (v nadaljevanju IP) je prejel zaprosilo za mnenje z vprašanjem, ali lahko delodajalec v podjetju pove, kdo od sodelavcev je okužen.

Na podlagi informacij, ki so bile posredovane, IP v nadaljevanju na podlagi 58. člena Uredbe (EU) 2016/679 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 27. aprila 2016 o varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov in o prostem pretoku takih podatkov ter razveljavitvi Direktive 95/46/ES (v nadaljevanju: Splošna uredba), 7. točke prvega odstavka 49. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov (Uradni list RS, št. 94/07, uradno prečiščeno besedilo, v nadaljevanju ZVOP-1) ter 2. člena Zakona o informacijskem pooblaščencu (Uradni list RS, št. 113/05, v nadaljevanju ZInfP) posreduje svoje neobvezno mnenje v zvezi z vprašanjem. Poudarjamo, da IP izven postopka inšpekcijskega nadzora oziroma drugega upravnega postopka konkretnih obdelav osebnih podatkov ne more presojati. 

V zvezi z vašim vprašanjem IP napotuje na pojasnilo, ki ga je podal v obvestilu za javnost Obveščanje v primeru pojava virusa med učenci, zaposlenimi v šolah in vrtcih.

Iz pojasnila med drugim izhaja, da zakonodaja izrecno ne določa, kdaj konkretno in od koga bi v nastalih razmerah posameznik (ali drug uporabnik) lahko ali moral pridobiti osebne podatke o določljivih posameznikih npr. o tem, kdo so okuženi posamezniki, saj so primeri in okoliščine lahko izredno raznolike in v zakonu vseh enoznačno niti ne bi bilo mogoče zajeti. Kadar upravljavec meni, da je obdelava potrebna za zaščito življenjskih interesov posameznika, lahko osebni podatek posreduje neposredno na podlagi določbe 6(1)(d) Splošne uredbe, če pa gre za občutljive osebne podatke (kamor podatki v zvezi z zdravjem vsekakor sodijo), pa na podlagi določbe 9(2)(c) Splošne uredbe. V delovnem razmerju je obdelava dopustna tudi na podlagi področnih predpisov, če je to v posameznem primeru potrebno (npr. 48. člen ZDR-1 v povezavi z navodili delodajalca). Posebna privolitev posameznika zato v tovrstnih situacijah ni potrebna.

Delodajalec mora torej glede na navodila prejeta od zdravstvene stroke (NIJZ) in lastne ocene nevarnosti presojati od primera do primera in ugotavljati, kateri podatki so potrebni za zaščito življenjskih interesov ljudi ali v zvezi z zagotavljanjem zdravja in varstva pri delu ali na drugih pravnih podlagah.

Aktualna mnenja in stališča IP v zvezi z varstvom osebnih podatkov v času epidemije koronavirusa (COVID-19) so dostopna na spletni strani: https://www.ip-rs.si/index.php?id=897. Do iskalnika mnenj, kjer so javno objavljena vsa mnenja IP, pa lahko dostopate prek povezave: https://www.ip-rs.si/vop/.